2014. február 23., vasárnap

Baráthosi Balogh Benedek és az ainuk

Baráthosi Balogh Benedek nevét bizonyára sokan ismerik, mind a kelet,- mind a magyarságkutatók körében. 1870. április 4-én született Lécfalván, Háromszék vármegyében.
Iskoláit Székelykeresztúron, Nagyenyeden és Kolozsvárott végezte. Példaképének Kőrösi Csoma Sándort tekintette, az ő hatására indult el, hogy meglelje az ősmagyarok nyomait. 1903-ban kelt útra a Távol-Keletre, melynek első állomása Japán volt, ahova később még visszatért. Élményeiről a Japánföldi bolyongások (pdf-ben lásd itt), s Japán, a felkelő nap országa c. könyveiben is olvashatunk. A nyesten egyébként van egy remek cikk róla, ajánlom!
A következő néhány bejegyzésemben próbálom összegyűjteni, hogy hol, és milyen formában találkozhatott az ainukkal, és milyen ismereteket szerzett róluk. Elsőként egyik kedvenc könyvemből szemezgetek, melyet tavaly kaptam kölcsön (ide kapcsolódik egy remek kis mongolos-mandzsus blog is).

Baráthosi Balogh Benedek: Bolyongások a mandsur népek között

 Ha a könyv a címéből indulunk ki, akkor már nem fogunk meglepődni a tartalmát illetően sem, hiszen Baráthosi tényleg a tunguz-mandzsu népek között bóklászott.
Ahogy tőle már megszokhattuk közvetlen stílusban tárja elénk e népek között tett látogatásainak megpróbáltatásokkal teli kalandját. 1908 januárjától kezdődő útja Budapestről Oroszországon át Szahalin-szigetére is elvezetett.

A könyv

Erről a 72 -84. oldalakon olvashatunk, ahol többek között az ainukkal való találkozását meséli el.
Pár napra két faluba, Avtába és Ocuba utazott, ahol a már 30 éve ott élő John Batchelor püspökkel is volt alkalma találkozni. Ő jócskán publikált az ainuk életmódjával, nyelvével kapcsolatban, többek között a The Ainu of Japan c. könyvet is. No, de vissza Baráthosihoz. A leírásaiból kiderül, hogy Ocut már nemegyszer újjá kellett építeni, hiszen egy működő vulkán oldalában feküdt. Ennek eredményeképpen, egy alkalommal ő is tanúja lehetett egy, a vulkánisten kibékítésére tett kísérletre. Az emberek feltartott kézzel, táncnak beváló mozdulatokkal, néhányan pedig karddal a kezükben énekeltek és imádkoztak. Az egyik kardot állítólag maga a vulkán dobta ki magából.  A falu  lakói egyébként nem álltak hadilábon a japán nyelvvel, sőt az eljapánosodás jelei már meg is látszódtak rajtuk.
Innen bőséges néprajzi zsákmánnyal, és újabb élményekkel gazdagodva távozott. Természetesen ő is megemlíti az ainu férfiak dús szőrzetét, és a nők bajusztetoválását, valamint az is kiderült, hogy csak az ainu nők ropják a táncot, a férfiaknál ez nem volt szokásban. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom egyelőre.
Az éghajlatról nem meglepő módon azt írja, hogy rettenetes a hideg, s az odatelepült japánok, ahogy arra számítani lehetett, kiszorították őket a jobb helyekről. Ez ugyan nem különösebben tartozik ide, de érdekesség, hogy mind Jeszo (azaz Hokkaido), mind Szahalin- szigetén nagyon fellendült a szarvasmarha tenyésztése, s hogy (akkoriban legalábbis) a japán vajszükséglet felét innen látták el. Sőt, a szapporoi akadémián külön szakon okították (sejtéseim szerint még mindig) az állattenyésztés  és a termékek készítésének rejtelmeire kíváncsi deákságot.

No, de mit tudunk meg még az ainukról?
A legjobb lesz, ha idézem a neves utazót, így sokkal élvezetesebb lesz olvasni:
"Az ajnuk erős szörözetükkel s apróbb termetükkel különböznek a szárazföld lakóitól. Öregebb ajnu férfiak egész testét elborítja a szőr, míg a szárazföldieknél csak a meglett férfikorban nő meg a bajusz és a szakáll, mely akkor is ritkán lesz dús. Az ajnuk keveredtek a körülöttük levő népekkel, nyelvük ragadozó nyelv, de hogy hova tartoznak, még nincs eldöntve. Bachelor püspök úr kifejtette előttem, hogy egész Szibéria folyó és hegynevei ajnu nyelven vannak s ők voltak a keleti parti őslakók, akiket azután a többi népek a szigetvilágra szorítottak. Az utánok beköltözött japánok csak hosszu és nehéz harcokkal tudták legyőzni. Észak Japánban meglátszik az erős ajnu keresztezés. Ügyesebbek, szebbek s mondják, jellemesebbek is, mint  nagyon ravasz és számító déli japánság, amely csunyább, és maláji keresztezés. Hitvilágukban, szokásaikban az ajnuk határozott rokonságot mutatnak a szomszédos kontinens népével. Talán még csak annyit említek meg, hogy az ajnuk mondái azt tartják, hogy mostani hazájuk őslakossága egy törpe faj volt: a koropkoguru. Ezektől maradt volna rájúk a tetoválás szokása és a földgunyhó építése, amelyet néhol még ma is látunk." 
Ahogy az ainuknál, úgy a tunguz és más szibériai népeknél is dívott a medve rituális keretek közt tartott leölése, és elfogyasztása, így erről is  olvashatunk néhány izgalmas oldalt, erre majd egy külön fejezetben térek ki.
2014. február 8., szombat

Korabeli írások az ainukról VI.


 Múlthéten egy hardcore antikvárium- túrát tartottunk barátnémmal, és az üzletek elé kirakott dobozokban senyvedő száz forintos könyvek között több is felkeltette a figyelmemet (egy a Kőrösi Csoma munkásságát bemutató darab jött is velem). Az egyik egy 1926-os kiadású Uj Lexikon volt, ismertebb nevén Tolnai Uj Világlexikona, mely az akkori tudás esszenciális tárháza. Legott fel is ütöttük az "A" betűnél, és nem kis meglepetésre, az alábbi rövid ismertetést találtuk az ainukról.

A képen: egy igazán szemrevaló ainu leány tetovált bajusszal.  
Érdekesség, hogy itt a kaukázusi eredetet említik, holott máig nem teljesen tisztázott ez a kérdés.  Ezen kívül több elmélet is napvilágot látott már (mongoloid, óceániai- féle, régi ázsiai -féle) az ainuk származását illetően.
A Révai Nagy Lexikon -féle  ismertetéssel szemben, itt nem ragozták túl a szőrösségüket, de megajándékozták az olvasókat egy bajusztetoválást viselő leány képével. 
Apropó, tudjátok miért viselnek az ainu nők efféle ékességet?

Az ember legszebb díszének a bajuszt tartották, melyet a természet szűkkeblűleg megtagadott a nőktől, akik így mesterségesen pótolták azt.
Baráthosi Balogh Benedek: Bolyongások a mandsur népek között c. könyvében így ír erről:
" Az ajnuknák t.i. a férfiak dús fekete szakált és bajuszt viselnek, az asszonyok pedig, hogy el ne maradjanak férfi társaiktól, szép kis kackiás bajuszt tetováltatnak maguknak. Így van ez.Az asszonyok úgy látszik nemcsak nálunk szeretnek férfias tulajdonságokra szert tenni. Nálunk most még csak rövid hajat vágnak, az ajnu aszonyok bajuszt tetoválnak, kiváncsi vagyok, vajjon nálunk mikor hozzák divatba a vad táncok mellé ezt a szokást. Hanem az ajnu férfi nem vágja le férfias diszét, hogy asszony lehessen."  :))

S, ha már tetoválás, érdemes elolvasni Török Aurél: Egy ősi emberfajtáról Ázsia keleti szélén c. munkájának " Az ájnók ruhaviselete és cifrálkodása"  c. fejezet idevágó részét. Ebben leírja, hogy kizárólag az ainu nők tetoválják magukat, méghozzá a felső ajkukon, az alkaron valamint a kezen. A legfontosabb a felső ajkak ilyetén való díszítése, melyeket afféle öreg javasasszonyok (ainu nyelven ez ikávó busi (?) ) végeznek, és 6-7 éves koruktól kezdve évente alkalmazzák a lányokon. A folyamat maga abból áll, hogy kés hegyével finom beszúrásokat tesznek az ajkakon, a friss sebet korommal bedörzsölik, majd a sebhelyeket bekenik egy erős csersavtartalmú fakéreg (elvileg yarbeni e fakéreg ainu neve) felfőzött nedvével. Ez két célt szolgál; egyrészt rögzíti a sebbe dörzsölt koromszemcséket (amik egyébként a tetkó kék színét adják), másrészt pedig elősegíti a sebhely mielőbbi forradását.
Ezt a műveletet egészen a leány fölserdüléséig folytatják, aminek a végeredménye a fenti képen látható kaczkiás bajusz, mely egyúttal a célszemély  eladósorba kerülését is jelenti.

A 20.sz. első felében oly gyakori mintázat a kézfejen és az alkaron
Forrás: japanfocusAz alkar és a kéz díszítése (tekesi) azonban már más tészta, ezt, ha hinni lehet a szövegnek, maguk a tizennégy év körüli lánykák végezték saját magukon. "Az ilyen tetovált kéz és alkar messziről azt a benyomást teszi a szemlélőre, mintha az ilyen ájnó delnő- a mi szalondámáinkhoz hasonlóan- finom mustrákat föltüntető hosszú cérnakesztyűket viselnének."A fotóért köszönet D. Panninak, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a rettentő izgalmas bejegyzés.

2014. január 14., kedd

Korabeli írások az ainukról V.

Tegnap kutakodásaim közepette a szemem elé került a jó öreg Vasárnapi Újság egyik száma. Egy rövid cikkecske erejéig megemlítik az ainukat, mint a legszőrösebb népet, és az amerikai őslakos indiánokkal való párhuzamra már az elején felhívják az olvasó figyelmét. A nők szorgalmáról és munkabírásáról már több helyütt is olvastam, de a többnejűség eme magyarázatával most találkoztam először, ami egyébként teljesen logikus érvnek tűnik. Viszont egy érdekes ellentétet fedeztem fel az alább közölt cikk végén és egy korábban közölt esetében. Itt ugyanis kiemelik az ainuk katonaként való remek helytállását, míg a másikban azt írják,  "hogy egy fiatal ainu meghalt a katonaélettől való félelmében mikor besorozták."
Tehát mi a tanulság? Ahány ember, annyiféle személyiség, nem lehet és nem is szabad általánosítani.2013. július 25., csütörtök

A Széchenyi Béla-expedíció (1877-1880) : Az út vége

Az előző bejegyzésekből már kiderült, hogy milyen hosszú és viszontagságos utat tettek meg felfedezőink, s hogy utolsó állomásukon- többek között- milyen betegségekkel ismerkedhettek meg.
Kis csapatunk mindezeket a megpróbáltatásokat szerencsésen leküzdve Jünnanból Tibet belseje felé kívánta folytatni útját.
 Ám a fegyveres ellenállás valahogy mindig keresztülhúzta a számításaikat, Így többszöri sikertelen próbálkozás után végül Jünnan szinte teljesen ismeretlen, járatlan útjain meneteltek tovább Ta-li-fuba (Mekong és a Jangce, Ázsia két óriásfolyamának vízválasztó vidéke).
Az expedíciót a burmai Bamóban fejezték be, majd Lóczy és Kreitner hajóval Kalkuttába utaztak. Vasúton Bombaybe, majd vízi úton Alexandriába érkeztek tovább, ahonnan Konstantinnápoly, Várna és Bukarest érintésével visszatértek Budapestre. Eközben Széchenyi úgy döntött, hogy ő még egy ideig bizony Ázsiában marad párducvadászat céljából.

Az első, idegen földrész titkait kutató magyar tudományos expedíció huszonkilenc hónapnyi távolléte alatt igencsak eredményes munkát végzett. Adatokkal igazolva ezt:
  •  a tagok Kelet-Ázsiában megtett szárazföldi útja kb 10 000 km, mely átlagban 25 km/ nap
  • a Kínai Birodalomban összegyűjtött 700 kilogrammnyi, azaz 19 ládányi természettudományi gyűjtemény
  • 2000 oldalas beszámoló
  • 15 tekercs (részben a tudomány számára ismeretlen) mintegy nyolc Magyarországnyi területet felölelő földtani és topográfiai térkép
 A szakmai eredmények zöme Lóczy Lajos érdeme:
  • Kimutatta, hogy a Góbi sivatag, nem száraz tengerfenék (ahogy azt Obrucsev és Richthofen vélték), hanem olyan régi szárazulat, melyet futóhomok, édesvízi és sósvízi  lerakódások és a levegőből alászálló por tölti ki
  • Újszerű felfedezése a lösz keletkezésének és elterjedésének 
  • Teljesen úttörő földtani térképezések
  • Feltárta a belső-ázsiai magasföld keleti lejtőjén emelkedő hegyláncok összefonódását
  • Az MTA 1896. évi nagyjutalmát a Széchenyi-féle utazások eredményeinek ítélte, ez a jutalom tehát jórészben Lóczy Lajost illette
  •  A Francia Tudományos Akadémia Lóczy, az expedíció eredményeiről írt könyveit 1900-ban a 3000 frankos Csihacseff-díjjal jutalmazta (ezt a díjat a párizsi tudományos körök főképpen fölfedező munkák jutalmazása céljából Peter Csihacseff Kis-Ázsia hírneves geológus kutatójának emlékére alapították)                                                                                                                                                                                                                

Az úttörő vállalkozás természetesen világszerte élénk visszhangot váltott ki a szakmai körökben. A korabeli német, angol, francia, orosz és nem utolsósorban a japán szakfolyóiratok tekintélyes szerzői egyöntetű véleménye volt, hogy a Széchenyi-expedíció alapvető, új ismeretekkel járult Belső-Ázsia és Nyugat-Kína
földrajzi feltárásához.  Nemcsak szakmai eredményeivel, hanem jó példaként is hatott a későbbi Ázsia-kutatókra.
Lóczy Lajos, mint egyetemi professzor sikeresen keltette fel az érdeklődést tanítványaiban az ázsiai földtani, földrajzi problémák kutatása iránt.

Az ő ösztönzésére indult el Mandzsúriába a vasútépítő geológus, Gubányi Károly, Kína óriásfolyamainak tanulmányozására Cholnoky Jenő, a Tien-san titkaira oly kíváncsi Prinz Gyula. Nemcsak ők, hanem a jeles kartográfus és földrajztudós, Teleki Pál is Lóczy Lajost tekintette mesterének. S itt meg kell, hogy említsem Stein Aurélt is, aki II. belső-ázsiai expedícióján (1906-1908) tárta fel a tunhuangi, Ezer buddha barlangtemplomok páratlan kincseit. Őt is, az előbbiekhez hasonlóan Lóczy Lajos inspirálta erre az útjára, hiszen 1879-ben a Széchenyi-expedíció már járt itt, s Lóczy lelkesen számolt be az ott látott barlangtemplomokról. 
                                                 


„Magukkal ragadtak lelkes leírásai az ott látott pompás falfestményekről és sztukko-szobrokról… Ez volt egyik főok, a mi arra indított, hogy expedíczióm útitervét ily messze keleti vidékekre kiterjesszem, be egészen Khínába.”

Az expedíció tagjai ázsiai vándorlásuk során csaknem tízezer kilométert tettek meg változatos módokon: gyalog, lovon, öszvérháton, tevén, jakháton, kocsin és folyami dzsunkán. Az úton gyűjtött tudományos anyag feldolgozása több hazai és külföldi szakember bevonásával is évekbe telt. 1897-re készül el A gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredményei című három kötetes munka, mely feldolgozta az expedíció történetét, és nyelvészeti, antropológiai, földrajzi, növény- valamint állattani tanulmányokat tartalmazott. Lóczy Lajos geológiai megfigyeléseinek eredményeit külön kiadványban jelentette meg A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása címmel 1886-ban.
A világirodalomban az expedíció – különösen annak geológiai és őslénytani – adatait elsődleges forrásként használják a mai napig.

Forrás:  Kubassek János Magyar expedíciók Ázsiában